top of page
MES OEUVRES PROFANES

   1- NUU KIIN A FODNA

   2- KOR MARIE YIPI

   3- LAYAA FO KIIN

   4- BEGAAM

   5- N'XAAƇTAADAA

   6- YOONTAA GI YIIF

   7- NDOOGU MAAKAADA

   8- WENE MBEXAAM A MBEX

   9- NAA MUÑAA

 10- MAAD A CIYAAM

 11- REFEE MEEN

 12- RIMEL FA NUUN

 13- AA KOR AANA

 14- AAYEE CHERIE KOKO NA MUÑAA

 15- WO REFU KAYNAAK

 16- O WAASEELNA ÑUUWAA

 17- AA FOÑ O KIIN

 18- JEXAA BOO ƁANGOORƊAA

 19- MI' DAAWLIIM FO LENG

 20- ROOG A FIISANGAA N'MBAAMIR

 21- MAAM KURA

 22- BATI, BEÑ TEEDEN

 23- YEN JEXAA

 24- XUU XETTUUMA LAASAA

 25- O NUU NAA DAƊATLEE

 26- YARWAA, LAYAA

 27- KUU NANOONA

 28- LOOLTIYAAMO

 29- ROOX A DOXNOM ƁASIL

 30- ROK NDUƁAAƁ

 31- AALE NJAAY

 32- IPHY MARIE SAAN

 33- ADNA, ADNA YOO

 34- MIÑAAN'M A MIÑ O BUX

 35- O ÑAK REFEE GACI

 36- O YARWANGAA

 37- BAJUN A GOƊA

 38- MADU MADLEEN

 39- FAATMA YOƊNOOX

 40- IN MBOXU YAAY

 41- NO ÑOOW OLE I NDEFNA

 42- LAYAA FO TEN (FANY MARIE)

 43- WARAA CER ES

 44- HOD O KIIN PEER

 45- KOR MARIE NGUUD

 46- WOXE SIKNA ƁAY OLE

 47- TE YUƊNOOX

 48- GI XEEÑ 'M A REEFANU

 49- WAAXIRO XED

 50- MI JEXU FOROK

 51- XA NU YAKAMTEYU

 52- MI' DE WAARWAAM

 53- NGI'TIYEENO NEEN

 54- YEENE FA NGUPU

 55- MANGA SIGA

 56- O GENAR'K O NDEE SEEN

 57- KE ROOG A BUGNA

 58- ADNA ƊOM ƊOM

 59- SEENI MII KE ROOG

 60- HM! TOK 'F A REFA

 61- BA GI' O KIIN

 62- MI BAFU

 63- O KIIN A MOSA MOY

 64- GO CIT I XEEÑ

 65- BAJUN XATIIDUM

 66- MBUG A JEGA

 67- O WEERAAN

 68- O LENG DOYEER

 69- GIYAA O KIIN

 70- AAYEE NDOOG ONGE

 71- O MAAG A NEEGA

 72- XE ROOG A MBINDNA

 73- ÑOF O SAALIY

 74- O JEX FO ÑAK

 75- A LOOL FO OOY

 76-MI' BUGDU NAND

 77- GI' A JAAMBUUR

 78- A ÑOF ÑOF

 79- TERAANGA XUPANGAA

 80- MBOX FO OOY

 81- DIK, DADUK

 82- SOTIY REFEE NA KIID

 83- XAN FOP A WEECEL

 84- O JEX GI ƊOM

 85- O SAƊ BAKAAD A REF

 86- XA TAXU  ?

 87- O XET FO KOOR

 88- KANU JEXNA

 89- BA NAALOOX

 90 YER O MAAG OLAA

 91- O DON O FAAXEER

 92- N'GIYOM MEEN

 93- N'YEGƊANGEER

 94- JOKTI MBAP NAA

 95- O DAK ƁIL

 96- WIIN WE MBAASA TIKE

 97- SAAKUL OO

 98- IN SEEREER KE YAA

 99 - BOO N' SIM A NUUN

100- NAA KOOR   ?

101- WOXE ƊEETNA JAAMBUUR

102- I ƊAK NAA JATAA TEƁ

103- COSAAN A NGAAƇTAA

104- I SEEƇ NE

105- NJOGOY SIMALA

106- SEEREER NAA LAYAA

107- NDEƁA GOORGOLU OF

108- BAAYI NDEY MATA

109- NANGILOOXYO MAA  A.ÑAŊ

110- MARIE, SOORSO FAY

111- FEEƇOOR

112- AA JOOK I NGIIN NGOOR

113- AA QAYIT KAA

114- MADU TUUTI JOOX

115- TUUTI, XA NAA I NDAFIDKAM ?

116- TUUTI REF ƁASIL

117- BARKE FAAP

118- JABYA LAY KUTA

119- A KOƁ FELEE

120- FOD O MBID

121- AA ÑIMA SAANE

122- ROOG A FAPANGAAM

123- MBOO YAAY

124- FA NGON A NEEGA

125- FAAPA SAŊOL

126- JAMES GOMEZ

127- I NGIIN I MAAK

128- HELEEN, MICHEL NDUUR

129- XOLE MAAN YUNGAAM

130- FUMEKE

131- FOOFI ROOG

132- AN REFU MEENO COOFAAN

133- TEREES KURA

134- BARKE IN A ƁIY

135- TOF KAA MBODEE PUUT

136- MARIE MADLEEN

137- LIISA SAAN SAAR

138-XUPINO JOM. 

139- RETƊAAM BOO JAAXIƊ

140- AA WULIMATA JOOM

141- NANGILOOXYO PAAX

142- AND AK SIMON SYLVA

143- JAXANOORA WAA

144- JAANJAANI WAA

145- IPHY-RENE NDUUR

146- NANAA, MUÑAA

147- XA REMI ÑAAPKAA ?

148- O NDEƁA FAAXU

149-  NDEEM MUCCAAM

150- XAARIIT ES FO MAAX

151- SAAX LAA SIMNA NUUN

152- O FOÑ NA KIIN

153- KANIFING CHORAL

154- KOON KAA MI'

155- MOSƊAAM O LAY

156- FADIID FA JAM

157- MI LAYOM

158- NA KATAN ROOG

159- WENKAANDO

160- WO' O ƁEES

161- FAATA-FAATA

162- ƁEENGE

163- KEN JEXKAA

164- ANI JAMES GOMEZ+FUMU

165- KE GIIMA

166- LEO YAA GNILAAN

167- ROOG NANGAAND

168- SIMON OXAA GAMBIA

169- TAA AGEN  ?

170- O BUX BOO FAG TAK

171- YAA TEEDEN

172- PEER SAAR 1

173- TEƁANAAM

174- PEER SAAR 2

175- BA ÑOOW WE

176- I MBUX NDIGIL

177- YEENE BI

178- A SIK ALAA WO'

179- MANSOUR KAMA

180- FAT I NDEFO LENG

181- LEO SEDAR SEEÑOOR

182- COCO, ROSALIE JUUF

183- NDEƁ O MBAAX

184- MAMAY

185- SALOMON JARRA

186- NI NGA EEWOO

187- KE SOƁMA

188- ÑUN ÑI BOOKA

189- JO POTIN

190- MA ÑEW BE FEEKA LA

191- O JIRANEL

192- O NAND NE WO'

193- O LIIƁ'L OLAA

194- ƁASIL NE PALMER

195- ƁIY OLE NDAXAR NI

196- NUU GA KOƁ

197- YE DUUDU JANG NA

198- DIIDIIM O MAAD

199- XADI KEN NGOM

200- NDOKLE !

201- N'LIIƁANGAA

202- FELU GOSWELL

203- A YOON

204- KE WAAXNA LIIƁ

205- O ÑUXUR A TOX

206- JAGAA FI CIT NE

207- O NDEƁ O ƁAYUM

208- AA NDIG'L OO

209- A SAƊA ÑIITAA

210- MAAN FAY-O-NJAATE

211- MAAK FA TEƁ

212- ABBE BERU AANA NJAAY

213- NE I LAYTIINA

214- FAT NU MBOKATOOX

215- KE O SIBAA NO KIIN

216- WE NAA YAKAA

217- ALARBA MOODI TEY

218- J'AIME LES BONBONS

219- XALE DU SOP

220- MAMAN M'A ACHETE

221- NAÑU FOŊKE

222- EYOO SUMA XARIIT

223- PAPA NOEL

224- J'AI UN PETIT CHIEN

225- POUR TA FETE CHERE MAMAN

226- POUR TA FETE CHER PAPA

227- BOO O MAALAA

228- ALI ŊAAÑOOX MUTA

229- DAXA SOXLA

230- DARAJA WAANKEE

231- XAN LAYIN GA PAAX

232- MI' LIWIS LAY' FA WO'

233- OUMY, MATILDE

234- I SEEC A WATA-

235- XAN ƁISOM NO MAAD

236- VAILLANTS SOLDATS

237- EDITH SAARA MBUNDU

238- ALAAJI NJAAY DUUDU

239- AN NA NUUN

240- MAA NGANG NO KOOR

241- KAM CALEL KAA

242- WOLI NDOKI BAAL ONGAA

243- FAT IN LIN'T A LAS

244- O REF O BEES NU NJOOJOOX

245- I NGIIN-NGOOR

246- JAM FANI REFNA

247- O NGIM ROOG FO GIM I XOOX OF

248- LEO KOR JOOR, SEDAR

249- MBEXIRYO KAM NUUN

250- NO KOL ROOG NU NGOOXAA

251- GARI NEEMAA

252- SAINT BENOIT DE NEEMAA

253- MAAMA NJARE MASYEEN

254- A NANA NGAƊ NAA

255- GIM A ROOG A MAYA PASONG

256- ƁUTAA NI NA MBEEL AA

257- CHEIKHOU TOURE

258- GAYE ASTOU ƊEETANGAAM

259- KINKELIBAA

260- CHERIE AYANG

261- SARAH-JOSY SEŊOOR

262- NDOKLEYO NA XALAAT NUUN

263- O XIID O DAKWIIDU

264- MBOXANAANAAMO A SAAR ILEEN

265-YAANDE KODU SEEN

266- LI NGAY WAAX CI NIT

267- MOSƊEEM O LAY

268- CHANTAL NDONG MBISAAN

269- A KOOLAX

270- MAAM YAANDE

271-SOTIY REFEE NA KIID

272- NAKAD JEXUM

273- SADAR O YAAL OXAA

274- FA NOOW WE MBAASAAYO

275- LIWIS KOKO MAAMA NJARE

276- JOSE SENGHORE

COMPOSITION PROFANE RECENTE

254-P- A NANA NGAD NAA+

bottom of page