MES OEUVRES PROFANES

   1- NUU KIIN A FODNA

   2- KOR MARIE YIPI

   3- LAYAA FO KIIN

   4- BEGAAM

   5- N'XAAƇTAADAA

   6- YOONTAA GI YIIF

   7- NDOOGU MAAKAADA

   8- WENE MBEXAAM A MBEX

   9- NAA MUÑAA

 10- MAAD A CIYAAM

 11- REFEE MEEN

 12- RIMEL FA NUUN

 13- AA KOR AANA

 14- AAYEE CHERIE KOKO NA MUÑAA

 15- WO REFU KAYNAAK

 16- O WAASEELNA ÑUUWAA

 17- AA FOÑ O KIIN

 18- JEXAA BOO ƁANGOORƊAA

 19- MI' DAAWLIIM FO LENG

 20- ROOG A FIISANGAA N'MBAAMIR

 21- MAAM KURA

 22- BATI, BEÑ TEEDEN

 23- YEN JEXAA

 24- XUU XETTUUMA LAASAA

 25- O NUU NAA DAƊATLEE

 26- YARWAA, LAYAA

 27- KUU NANOONA

 28- LOOLTIYAAMO

 29- ROOX A DOXNOM ƁASIL

 30- ROK NDUƁAAƁ

 31- AALE NJAAY

 32- IPHY MARIE SAAN

 33- ADNA, ADNA YOO

 34- MIÑAAN'M A MIÑ O BUX

 35- O ÑAK REFEE GACI

 36- O YARWANGAA

 37- BAJUN A GOƊA

 38- MADU MADLEEN

 39- FAATMA YOƊNOOX

 40- IN MBOXU YAAY

 41- NO ÑOOW OLE I NDEFNA

 42- LAYAA FO TEN (FANY MARIE)

 43- WARAA CER ES

 44- HOD O KIIN PEER

 45- KOR MARIE NGUUD

 46- WOXE SIKNA ƁAY OLE

 47- TE YUƊNOOX

 48- GI XEEÑ 'M A REEFANU

 49- WAAXIRO XED

 50- MI JEXU FOROK

 51- XA NU YAKAMTEYU

 52- MI' DE WAARWAAM

 53- NGI'TIYEENO NEEN

 54- YEENE FA NGUPU

 55- MANGA SIGA

 56- O GENAR'K O NDEE SEEN

 57- KE ROOG A BUGNA

 58- ADNA ƊOM ƊOM

 59- SEENI MII KE ROOG

 60- HM! TOK 'F A REFA

 61- BA GI' O KIIN

 62- MI BAFU

 63- O KIIN A MOSA MOY

 64- GO CIT I XEEÑ

 65- BAJUN XATIIDUM

 66- MBUG A JEGA

 67- O WEERAAN

 68- O LENG DOYEER

 69- GIYAA O KIIN

 70- AAYEE NDOOG ONGE

 71- O MAAG A NEEGA

 72- XE ROOG A MBINDNA

 73- ÑOF O SAALIY

 74- O JEX FO ÑAK

 75- A LOOL FO OOY

 76-MI' BUGDU NAND

 77- GI' A JAAMBUUR

 78- A ÑOF ÑOF

 79- TERAANGA XUPANGAA

 80- MBOX FO OOY

 81- DIK, DADUK

 82- SOTIY REFEE NA KIID

 83- XAN FOP A WEECEL

 84- O JEX GI ƊOM

 85- O SAƊ BAKAAD A REF

 86- XA TAXU  ?

 87- O XET FO KOOR

 88- KANU JEXNA

 89- BA NAALOOX

 90 YER O MAAG OLAA

 91- O DON O FAAXEER

 92- N'GIYOM MEEN

 93- N'YEGƊANGEER

 94- JOKTI MBAP NAA

 95- O DAK ƁIL

 96- WIIN WE MBAASA TIKE

 97- SAAKUL OO

 98- IN SEEREER KE YAA

 99 - BOO N' SIM A NUUN

100- NAA KOOR   ?

101- WOXE ƊEETNA JAAMBUUR

102- I ƊAK NAA JATAA TEƁ

103- COSAAN A NGAAƇTAA

104- I SEEƇ NE

105- NJOGOY SIMALA

106- SEEREER NAA LAYAA

107- NDEƁA GOORGOLU OF

108- BAAYI NDEY MATA

109- NANGILOOXYO MAA  A.ÑAŊ

110- MARIE, SOORSO FAY

111- FEEƇOOR

112- AA JOOK I NGIIN NGOOR

113- AA QAYIT KAA

114- MADU TUUTI JOOX

115- TUUTI, XA NAA I NDAFIDKAM ?

116- TUUTI REF ƁASIL

117- BARKE FAAP

118- JABYA LAY KUTA

119- A KOƁ FELEE

120- FOD O MBID

121- AA ÑIMA SAANE

122- ROOG A FAPANGAAM

123- MBOO YAAY

124- FA NGON A NEEGA

125- FAAPA SAŊOL

126- JAMES GOMEZ

127- I NGIIN I MAAK

128- HELEEN, MICHEL NDUUR

129- XOLE MAAN YUNGAAM

130- FUMEKE

131- FOOFI ROOG

132- AN REFU MEENO COOFAAN

133- TEREES KURA

134- BARKE IN A ƁIY

135- TOF KAA MBODEE PUUT

136- MARIE MADLEEN

137- LIISA SAAN SAAR

138-XUPINO JOM

139- RETƊAAM BOO JAAXIƊ

140- AA WULIMATA JOOM

141- NANGILOOXYO PAAX

142- AND AK SIMON SYLVA

143- JAXANOORA WAA

144- JAANJAANI WAA

145- IPHY-RENE NDUUR

146- NANAA, MUÑAA

147- XA REMI ÑAAPKAA ?

148- O NDEƁA FAAXU

149-  NDEEM MUCCAAM

150- XAARIIT ES FO MAAX

151- SAAX LAA SIMNA NUUN

152- O FOÑ NA KIIN

153- KANIFING CHORAL

154- KOON KAA MI'

155- MOSƊAAM O LAY

156- FADIID FA JAM

157- MI LAYOM

158- NA KATAN ROOG

159- WENKAANDO

160- WO' O ƁEES

161- FAATA-FAATA

162- ƁEENGE

163- KEN JEXKAA

164- ANI JAMES GOMEZ+FUMU

165- KE GIIMA

166- LEO YAA GNILAAN

167- ROOG NANGAAND

168- SIMON OXAA GAMBIA

169- TAA AGEN  ?

170- O BUX BOO FAG TAK

171- YAA TEEDEN

172- PEER SAAR 1

173- TEƁANAAM

174- PEER SAAR 2

175- BA ÑOOW WE

176- I MBUX NDIGIL

177- YEENE BI

178- A SIK ALAA WO'

179- MANSOUR KAMA

180- FAT I NDEFO LENG

181- LEO SEDAR SEEÑOOR

182- COCO, ROSALIE JUUF

183- NDEƁ O MBAAX

184- MAMAY

185- SALOMON JARRA

186- NI NGA EEWOO

187- KE SOƁMA

188- ÑUN ÑI BOOKA

189- JO POTIN

190- MA ÑEW BE FEEKA LA

191- O JIRANEL

192- O NAND NE WO'

193- O LIIƁ'L OLAA

194- ƁASIL NE PALMER

195- ƁIY OLE NDAXAR NI

196- NUU GA KOƁ

197- YE DUUDU JANG NA

198- DIIDIIM O MAAD

199- XADI KEN NGOM

200- NDOKLE !

201- N'LIIƁANGAA

202- FELU GOSWELL

203- A YOON

204- KE WAAXNA LIIƁ

205- O ÑUXUR A TOX

206- JAGAA FI CIT NE

207- O NDEƁ O ƁAYUM

208- AA NDIG'L OO

209- A SAƊA ÑIITAA

210- MAAN FAY-O-NJAATE

211- MAAK FA TEƁ

212- ABBE BERU AANA NJAAY

213- NE I LAYTIINA

214- FAT NU MBOKATOOX

215- KE O SIBAA NO KIIN

216- WE NAA YAKAA

217- ALARBA MOODI TEY

218- J'AIME LES BONBONS

219- XALE DU SOP

220- MAMAN M'A ACHETE

221- NAÑU FOŊKE

222- EYOO SUMA XARIIT

223- PAPA NOEL

224- J'AI UN PETIT CHIEN

225- POUR TA FETE CHERE MAMAN

226- POUR TA FETE CHER PAPA

227- BOO O MAALAA

228- ALI ŊAAÑOOX MUTA

229- DAXA SOXLA

230- DARAJA WAANKEE

231- XAN LAYIN GA PAAX

232- MI' LIWIS LAY' FA WO'

233- OUMY, MATILDE

234- I SEEC A WATA-

235- XAN ƁISOM NO MAAD

236- VAILLANTS SOLDATS

237- EDITH SAARA MBUNDU

238- ALAAJI NJAAY DUUDU

239- AN NA NUUN

240- MAA NGANG NO KOOR

241- KAM CALEL KAA

242- WOLI NDOKI BAAL ONGAA

243- FAT IN LIN'T A LAS

244- O REF O BEES NU NJOOJOOX

245- I NGIIN-NGOOR

246- JAM FANI REFNA

247- O NGIM ROOG FO GIM I XOOX OF

248- LEO KOR JOOR, SEDAR

249- MBEXIRYO KAM NUUN

250- NO KOL ROOG NU NGOOXAA

251- GARI NEEMAA

252- SAINT BENOIT DE NEEMAA

253- MAAMA NJARE MASYEEN

254- A NANA NGAƊ NAA

255- GIM A ROOG A MAYA PASONG

256- ƁUTAA NI NA MBEEL AA

257- CHEIKHOU TOURE

258- GAYE ASTOU ƊEETANGAAM

259- KINKELIBAA

260- CHERIE AYANG

261- SARAH-JOSY SEŊOOR

262- NDOKLEYO NA XALAAT NUUN

263- Ô XIID O DAKWIIDU

1-P- NUU KIIN A FODNA
1-P- NUU KIIN A FODNA
press to zoom
2-P- KOR MARIE FAKI
2-P- KOR MARIE FAKI
press to zoom
3-P- LAYAA FO KIIN
3-P- LAYAA FO KIIN
press to zoom
4-P- BEGAAM
4-P- BEGAAM
press to zoom
5-P- N'XAAƇTAADAA
5-P- N'XAAƇTAADAA
press to zoom
6-P- YOONTAA GI YIIF
6-P- YOONTAA GI YIIF
press to zoom
7-P- NDOOGU MAAKAADA
7-P- NDOOGU MAAKAADA
press to zoom
8-P- CHERIE BA DIID
8-P- CHERIE BA DIID
press to zoom
9-P- NAA MUÑAA
9-P- NAA MUÑAA
press to zoom
COMPOSITION PROFANE RECENTE
254-P- A NANA NGAD NAA+
254-P- A NANA NGAD NAA+
press to zoom
10-P- MAAD A CIYAAM
10-P- MAAD A CIYAAM
press to zoom
11-P- REFEE MEEN
11-P- REFEE MEEN
press to zoom
12-P- RIMEL FA NUUN
12-P- RIMEL FA NUUN
press to zoom
13-P- AA KOR AANA
13-P- AA KOR AANA
press to zoom
14-P- AAYEE CHERIE COCO
14-P- AAYEE CHERIE COCO
press to zoom
15-P- WO REFU KAYNAAK
15-P- WO REFU KAYNAAK
press to zoom
17-P-_AA_FOÑ_O_KIIN
17-P-_AA_FOÑ_O_KIIN
press to zoom
18-P- JEXAA BOO BANGOORDAA
18-P- JEXAA BOO BANGOORDAA
press to zoom
19-P- MI' DAAWLIIM FO LENG
19-P- MI' DAAWLIIM FO LENG
press to zoom
20-P- ROOG A FIISANGAA
20-P- ROOG A FIISANGAA
press to zoom
21-P- MAAM KURA
21-P- MAAM KURA
press to zoom
22-P- BATI, BEÑ TEEDEN
22-P- BATI, BEÑ TEEDEN
press to zoom
23-P- YEN JEXAA
23-P- YEN JEXAA
press to zoom
24- XUU XETTUUMA
24- XUU XETTUUMA
press to zoom
25-P-_O_NUU_NAA_DAƊATLEE
25-P-_O_NUU_NAA_DAƊATLEE
press to zoom
26-P- YARWAA,LAYAA
26-P- YARWAA,LAYAA
press to zoom
27-P- KUU NANOONA
27-P- KUU NANOONA
press to zoom
28-P- LOOLTIYAAMO
28-P- LOOLTIYAAMO
press to zoom
29-P- ROOX A DOXNOM ƁASIL
29-P- ROOX A DOXNOM ƁASIL
press to zoom
30-P- ROK NDUƁAAƁ
30-P- ROK NDUƁAAƁ
press to zoom
31-P- AALE NJAAY
31-P- AALE NJAAY
press to zoom
32-P- IPHY,MARIE SAAN
32-P- IPHY,MARIE SAAN
press to zoom
33-P- ADNA ADNA YOO
33-P- ADNA ADNA YOO
press to zoom
34-P- MIÑAAN'M A MIÑ O BUX
34-P- MIÑAAN'M A MIÑ O BUX
press to zoom
35-P-_O_ÑAK_REFEE_GACI
35-P-_O_ÑAK_REFEE_GACI
press to zoom
36- P- O YARWANGAA
36- P- O YARWANGAA
press to zoom
37-P- BANJUN A GOƊA
37-P- BANJUN A GOƊA
press to zoom
38-P- MADU MADLEEN
38-P- MADU MADLEEN
press to zoom
39-P-_FAATMA_YOƊNOOX
39-P-_FAATMA_YOƊNOOX
press to zoom
40-P- IN MBOXU YAAY
40-P- IN MBOXU YAAY
press to zoom
41-P- NO ÑOOW OLE
41-P- NO ÑOOW OLE
press to zoom
42-P- LAYAA FO TEN
42-P- LAYAA FO TEN
press to zoom
43-P- WARAA CER ES
43-P- WARAA CER ES
press to zoom
44-P- HOD O KIIN PEER
44-P- HOD O KIIN PEER
press to zoom
45-P- KOR MARIE NGUUD
45-P- KOR MARIE NGUUD
press to zoom
46-P-_WOXE_SIKNA_ƁAY_OLE
46-P-_WOXE_SIKNA_ƁAY_OLE
press to zoom
47-P- TE YUƊNOOX
47-P- TE YUƊNOOX
press to zoom
48-P- GI XEEÑ 'M A REEFANU
48-P- GI XEEÑ 'M A REEFANU
press to zoom
49-P- WAAXIRO YED
49-P- WAAXIRO YED
press to zoom
50-P- MI JEXU FOROK
50-P- MI JEXU FOROK
press to zoom
51-P- XA NU YAKAMTEYU
51-P- XA NU YAKAMTEYU
press to zoom
52-P- MI DE WAARWAAM
52-P- MI DE WAARWAAM
press to zoom
53-P- NGIITIYEENO NEEN
53-P- NGIITIYEENO NEEN
press to zoom
54-P- YEENE FA NGUPU
54-P- YEENE FA NGUPU
press to zoom
55-P- MANGA SIGA
55-P- MANGA SIGA
press to zoom
56-P- O GENAR'K O NDEE SEEN
56-P- O GENAR'K O NDEE SEEN
press to zoom
57-P- KE ROOG A BUGNA
57-P- KE ROOG A BUGNA
press to zoom
58-P- ADNA ƊOM ƊOM
58-P- ADNA ƊOM ƊOM
press to zoom
59-P- SEENI, MII KE ROOG
59-P- SEENI, MII KE ROOG
press to zoom
60-P- HM ! TOK 'F A REFA
60-P- HM ! TOK 'F A REFA
press to zoom

254-P- A NANA NGAD NAA+